دوشنبه ۱۳۹۰/۰۸/۳۰

درآستانه هفته بسيج

همايش کوه روي چهارم آذرماه برگزار مي شود

نخستين همايش کوه روي خانواده بزرگ تاکسيرانان،مديران و رانندگان شرکت هاي حمل ونقل درون شهري،رانندگان اتوبوسهاي درون شهري وميني بوس هاي سازمان اتوبوسراني قزوين چهارم آذر90 برگزار مي شود.

 

نخستين همايش کوه روي خانواده بزرگ تاکسيرانان،تاکسيداران،مديران ورانندگان شرکتهاي حمل ونقل بارومسافردرون شهري،رانندگان اتوبوسهاي درون شهري وميني بوس هاي تحت نظارت سازمان اتوبوسراني قزوين صبح روزجمعه چهارم آذرماه ازمقابل دانشگاه آزاد اسلامي واحدقزوين تاتپه نورالشهدا واقع دربوستان باراجين برگزارخواهدشد.
اردشيرمحمودي،مسوول ورزش سازمان تاکسيراني قزوين بابيان خبرفوق افزود: درپايان اين همايش به 60نفرشرکت کننده به قيدقرعه دوچرخه وبه200نفرديگرهداياي ارزنده اي تقديم خواهدشد.

وي بااشاره براين نکته که عموم همشهريان محترم نيزمي توانند دراين همايش ورزشي شرکت کرده وازجوايزآن بهره مندشوند، تاکيدکرد:بمنظوررفاه حال همشهريان محترم اتوبوس هاي سازمان اتوبوسراني قزوين ازساعت 7:30صبح درتقاطع هاي وليعصر"عج"، شهداوميدان هاي جانبازان،آزادي،22بهمن وميرعماد وشهرک هاي کوثرومينودرعلاقمندان را به محل آغازهمايش بصورت رايگان منتقل مي نمايند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط