جلسه مشترک اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار قزوین با جمالی پور استاندار