هتل سبز (پاراميس)

تاريخ قرارداد : 91/05/14

تاريخ شروع عمليات : اوايل سال 92

تاريخ خاتمه قرارداد : اواخر سال 94

طرفين قرارداد : شهرداري قزوين و آقايان سيد رحمان خالقي ، اميد زرکشان و محمد مافي نژاد

مکان پروژه : واقع در هفت سنگان

مساحت پروژه : به مساحت 12507 مترمربع مي باشد .

مدت قرارداد : از هنگام صدور پروانه ساختماني به مدت 36 ماه مي باشد .