طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي باغ وحش رباتيک

تاريخ شروع عمليات ساخت حيوانات : مرداد ماه سال 89

تاريخ خاتمه عمليات ساخت حيوانات : اوايل سال 92

طرفين قرارداد : شهرداري قزوين و خانم فاطمه نظري

مکان پروژه : واقع در بوستان ملي باراجين

مساحت پروژه : به مساحت 2000 مترمربع در فاز اول

مدت قرارداد : به مدت 21 ماه