مجتمع چندمنظوره شهربازي و گردشگري شهر قزوين (دالفک)

تاريخ شروع عمليات : تيرماه سال 89

تاريخ خاتمه قرارداد :  تيرماه سال 91

مکان پروژه : واقع در بوستان ملي باراجين

مساحت پروژه :  به مساحت 60000 مترمربع .