پارکينگ طبقاتي البرز

 

مساحت پروژه: مساحت کل احداثي 20268/14 مترمربع شامل 5 طبقه زيرزمين که 4 طبقه آن پارکينگ و يک طبقه تجاري و همکف و اول تا چهارم به صورت تجاري که به مساحت3846/30  مترمربع تجاري خالص.

مدت قرارداد: 60 ماه پس از صدور پروانه ساختماني .

 تاريخ قرارداد: تاريخ 91/09/08

تاريخ شروع عمليات : اوايل سال 91

تاريخ خاتمه قرارداد : اواخر سال 94

طرفين قرارداد : شهرداري قزوين و آقايان علي شفيعي منفرد و محمدجعفر برادران و محسن برادران

مکان پروژه : واقع در خيابان طالقاني