* *

 

 مراجعه كننده محترم جهت اخذ و پرداخت فيش عوارض خودرو به دفاتر پيشخوان دولت مراجعه فرماييد.اين خدمت در سراسر استان قزوين به دفاتر پيشخوان دولت واگذار شده است.

 

دفاتر پيشخوان دولت

دفاتر پيشخوان دولت