پروژه پل ارتباطات با اعتبار 15ميليارد ريال در ارديبهشت 91 آغاز شده و در مهرماه 91 به پايان رسيده است.

عرض اين پل 35 متر و طول آن 28 متر مي باشد.نظارت اين پروژه را حوزه معاونت عمراني شهرداري قزوين بر عهده داشته است.