Ï│ϺϫϬ┘àϺ┘å 15 ÏÀÏ¿┘é┘ç Ï┤┘çÏ▒ϻϺÏ▒┘è ┘éÏ▓┘ê┘è┘å Ï│ϺϫϬ┘àϺ┘å 15 ÏÀÏ¿┘é┘ç Ï┤┘çÏ▒ϻϺÏ▒┘è ┘éÏ▓┘ê┘è┘å


عمليات احداث ساختمان اداري شهرداري قزوين شامل 3 برج A,B، ساختمان مرکزي، شورا و آمفي تئاتر با اعتباري بالغ بر 240 ميليارد ريال و با مساحت 30هزار متر مربع در ارديبهشت 1390 طي 32 ماه کار خود را آغاز نمود. اين پروژه که با طراحي شرکت طرح آفريد EPC انصار صورت گرفته است با سازه اي تمام فلزي توسط شرکت انصار در حال ساخت مي باشد. نظارت پروژه توسط معاونت فني و عمراني شهرداري قزوين بوده و گروه ايجاد به عنوان دستگاه ناظر مقيم در حال فعاليت مي باشد.