اگر به گسترش روز افزون ترافيکي نگاهي دقيق و آسيب شناسانه بيندازيم مي توان فهرست بلند بالايي از علت هاي مستقيم و غير مستقيم براي آن تهيه کرد که هر کي مختصات خاصي دارد و به بخشي از بدنه جامعه مربوط مي شود. حل آن راهکار مخصوص و گاه منحصر به فرد -و برنامه ريزي درازمدت و نظارت مستمر و بودجه کافي و کارشناسي متبحر و مديريت شايسته و از همه مهمتر همراهي و همگامي سازمان ها و ارگان هاي مختلف و متفاوت را مي طلبد که مجموع اينها کاري بس دشوار است. لذا اين امر نيازمند کي همکاري ويژه مي باشد.اگر مجموعه شهرداري چنين تواني را براي رفع بخشي از اين معضلات داشته باشد اين شهروندان هستند که بايد در مرحله بعدي جهت پيشبرد آن کمک کنند و تا به ثمر نشستن آن همراه و همگام شهرداري باشند. در اين راستا و با هدف حل گوشه اي از معضلات ترافيکي، شهرداري قزوين با ساخت يکي ديگر از تقاطع هاي غير همسطح سعي درکاهش بار تراف کي و بهبود عبور و مرور شهري نموده است. پروژه تقاطع غير همسطح سرداران در محل سابق ميدان سرداران و تقاطع بلوار شهيد بهشتي و بلوار حضرت امام (ره) با اعتباري بالغ بر 55 ميليارد ريال در مرداد ماه سال 1390 و با طراحي شرکت مهندسين مشاور هراز راه آغاز گرديد. طول اين تقاطع 450 متر و عرض 22 متر و مدت اجراي آن 14 ماه مي باشد.شرکت دي به عنوان پيمانکار با نظارت شرکت بهين تردد پارس در اجراي پروژه در حال فعاليت مي باشند. لازم به ذکر است نظارت عاليه پروژه تقاطع غيرهمسطح سرداران را معاونت فني و عمراني شهرداري قزوين بر عهده دارد.