با توجه به افزايش روز افزون ورود اتومبيل و افزايش جمعيت شهر و در نتيجه افزايش تراف کي معابر سطح شهر و ضرورت حل معضلات مرتبط با آن، حجم بالاي تردد وسايط نقليه بيش از گذشته احساس مي شود.به همين منظور و در راستاي تسهيل عبور و مرور درون شهري پروژه تقاطع غير همسطح شهيد مطهري در محور تقاطع بلوار شهيد مطهري و بلوار دانشگاه بين الملل امام خميني (ره) در دستور کارقرار گرفت.اين پروژه در 29 مرداد ماه سال 1390 با اعتباري بالغ بر 55 ميليارد ريال آغاز شده و شرکت مهندسين مشاور هراز راه طراحي آن را برعهده داشت، همچنين شرکت دي به عنوان پيمانکار اين پروژه فعاليت ميکند

.اين پروژه با طول 450 متر و عرض 26 متر مي باشد که در مدت 14 ماه به بهره برداري خواهد رسيد.همچنين با مصوبه هيات امناي دانشگاه بيت المللي امام خميني (ره) و توافق شهرداري قزوين با اين دانشگاه در ادامه اجراي تقاطع غيرهمسطح شهيد مطهري، بلوار شهيد مطهري از بين محوطه خوابگاهي دانشگاه بين المللي به ميدان اول کوثر (سپاه) و بلوار انصارالحسين متصل شده و يکي از رينگ هاي مياني شهر تکميل خواهد شد.

همچنين پل ايثار با طول 350 متر و عرض 50 متر واقع درميدان اول کوثر ابتداي بلوار انصار الحسين و با هدف تسهيل عبور و مرور و کاهش تراف کي و متصل کننده بلوار شهيد مطهري به ناحيه کوثر و مينودر به عنوان يکي ار دسترسي هاي اصلي اين ناحيه شهري در حال احداث مي باشد .

             

hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست. hamfekran-image_gallery یک نوع نمایش نیست.