پروژه تقاطع غير همسطح 9 دي با هدف تسهيل و بهبود در امر عبور و مرور شهري و ايجاد يک محور روان ترافيکي از شمال به جنوب شهر با اعتبار 36 ميليارد ريال در خرداد ماه 98 آغاز شده و در تاريخ سوم مهرماه 90 به پايان رسيده است.
اين پل از نوع بتني تابليه مشبک بوده و عرض اين پل 18 متر، طول 400 متر و تعداد پايه ها 12 عدد و تعداد شمع هاي آن 96 عدد مي باشد.نظارت عاليه اين پروژه را حوزه معاونت فني و اجرايي شهرداري قزوين بر عهده داشته است.