محمد درافشانی

 

 

سوابق اجرایی

 

 

    معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین

 

 

 

     سرپرست شهردرای قزوین

 

 

 

    سرپرست موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران در استان قزوین از سال 92 تا 96
 

 

 

    مسئول روابط عمومی کمیته های انقلاب اسلامی استان زنجان از سال 65 تا 70
 

 

 

    مدیرعامل انتشارات سراج از سال 83
 

 

 

    مدیر مرکز پژوهش ها و مطالعات مذهبی انتشارات ذکرا از سال 92 تا 95
 

 

 

    دبیر حزب همبستگی ایران اسلامی در استان قزوین از سال 91 تا 96
 

 

 

    مدیر اجرایی هفته نامه تابان از سال 81 تا 96
 

 

 

    دبیر حزب همبستگی ایران اسلامی در استان قزوین از سال 91 تا