جشن انگور

 

 

برگزاري جشن در هنگام برداشت محصولات در همه جاي جهان رواج دارد و مردم ايران نيز علاوه برجشن هاي ملي و تقويمي، مراسم شادماني و پايكوبي در زمان برداشت فراورده هاي كشاورزي و باغي را برپا مي كرده اند. يكي از اين آيين هاي مردمي

" جشن انگور " است كه از روزگاران گذشته در سرزمين قزوين برگزار مي شود.
منطقه قزوين از ديرباز به پرورش انگورهاي فراوان و مرغوب شهرت داشته است. مقدسي- جغرافي دان بزرگ اسلامي و مولف احسن التقاسيم في معرفه الاقاليم- قزوين را در قرن چهارم هجري اين چنين توصيف كرده است: " قزوين بزرگ و پر تاكستان است" . ابو الفداء – مولف تقويم البلدان- نيز با تعبيري نزديك به مقدسي گفته است: " قزوين را تاكستان هاي بسيار است."
در كتاب ارزشمند مسالك و ممالك به صادرات انگور و كشمش از قزوين اشاره رفته و آمده است:" قزوين دو شارستان است و ديوار دارد و مسجد آدينه در شارستان بزرگ است. در شهر دو كاريز كوچك هست خوردن را و كشت بر آب باران بود و با اين بي آبي شهري پر نعمت است… ميوه بسيار دارند: انگور و بادام و مويز چندان بود كه به شهرها ببرند."
جهانگردان اروپايي نيز در گزارش ها و سفرنامه هاي خويش، قزوين و انگورش را به نيكي ستوده اند. چنانكه شاردن تاكيد كرده است: " در قزوين بهترين انگور ايران به دست مي آيد."
فلاندن هم گفته است : " خاك قزوين حاصلخيز و مزروعي و انگوري فراوان و اعلا دارد كه آن را شاهانه مي نامند." اين سخن لردكرزن شاهدي ديگر بر مدعاي ماست:" قزوين از نظر انگورهاي خوب و بعضي كارخانجاتش قابل ملاحظه است."
از انواع بي شمار انگور، بيش از چهل نوع انگور در استان قزوين كاشته مي شود كه مهمترين آنها عبارتند از: شاهاني ، بيدانه سفيد، بيدانه قرمز، فخري، عسگري، صاحبي، چفته، ريش بابا، رازقي، اولوغي، خليلي،ميش پستان، حسيني، ملكي، ياقوتي، رجبي سياه، رجبي سفيد، اتابكي، طايفي، يارجين، مثقالي، سنجري و …
سطح زير كشت انگور در استان قزوين به سي و پنج هزار هكتار بالغ مي شود و پس از استانهاي فارس و خراسان سومين استان كشور به شمار مي رود و از نظر توليد انگور نيز رتبه نخست را داراست.
شهرهاي تاكستان و قزوين همه ساله در شهريور ماه شاهد برگزاري جشن انگور بوده و طــي آن عــلاوه بر اجــراي موسيقي فولكلوريك و بومـــي سروده ها ، تقدير از توليد كنندگان انگور در محلات مختلف ، از پديد آورندگان مرغوب ترين انگور ، بيشترين انگور ، نوآوري در كاشت ، داشت و برداشت انگور تجليل مي شود.