جشن انار

 

 

ميوه بهشتي و زيباي انار در مناطق گرمسيري استان همچون بخش هايي از تارم و رودبار شهرستان و بوئين زهرا در سطح گسترده اي به عمل مي آيد و محصول انار دانه درشت ، آبدار و شيرين سنگان از شهرتي فراوان برخوردار است در آخرين جمعه مهر ماه اهالي مهاجر روستاهاي انار خيز از شهرهاي مجاور به زادگاه خويش باز مي گردند و در كنار ساير روستائيان در فضايي سرشار از شادي و نشاط به برداشت محصول مي پردازند.