امامزاده اسماعیل (ع)

 

 

 

 

 

اين امامزاده از فرزندان امام صادق (ع) و بقعه آن از جمله بناهايي است كه در دوره قاجار تجديد ساختمان شده و از زيارتگاه هاي معتبر قزوين به شمار مي رود. دو حياط و ايوان در شمال و جنوب و يك ايوانچه در قسمت شرقي حرم مطهر و پنج رواق كوچك در پيرامون آن مجموعه بنا را تشكيل مي دهد. گچ بري و آئينه كاري حرم با نقش هايي از گل و گياه و كاشي هاي ابرو باد از جمله تزيينات بقعه است. اين زيارتگاه در جنوب غربي سر در عالي قاپو – اول خيابان كوروش – قرار دارد .

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها