امامزاده عبدا… و فضل ا…فارسجین

 

 

 

 

 

 

بر سر راه قزوين – ابهر و در كنار شهرك فارسجين بناي آجري زيبايي از قرن ششم هجري باقي مانده كه به امامزاده عبد ا… معروف است . سردر بلندي كه در جلوي ايوان ۷/۵ متري جنوب بقعه قرار دارد زائرين را به سوي حرم دعوت مي كند . قسمت اصلي بنا عبارت از يك هشت ضلعي است كه اضلاع جنوبي آن به خاطر الحاق ايوان و سر در به آن تا انــدازه اي متفاوت از ضلع هاي ديگر مي نمايد . بر روي اين هشت ضلعي قسمت گردني گنبد با ارتفاع ۳ متر و محيط ۱۸/۴۵ متر ساخته شده و گنبدي مخروطي با ارتفاع ۷/۵ متر بر فراز آن برپا گشته است . در قسمت بالاي استوانه قطار بندي تزييني جالبي به كمك نوعي ملاط گچ به صورت مقرنس هاي هم شكل كه ۶۰ سانتي متر ارتفاع دارد صورت پذيرفته و جلوه خاصي به گنبد بخشيده است . دو كلمه ا… و علي  كه به خط بنايي و با آجر هاي لعابدار فيروزه اي بر روي گنبد نگاشته شده آن را از آثار مشابه متمايز كرده است .

در نزديكي اين بنا ، امامزاده ديگري به نام فضل ا… وجود دارد كه از معماري كاملا متفاوتي با تمامي بنا هاي موجود در منطقه برخوردار است . تركيب مصالح از خشت و گل ، آجر با سنگ قلوه و لاشه ، گچ كوبيده و ماسه و گنبدي عرقچيني كه با خيز زياد ساخته شده و قبه آجري خاصي بر فراز آن است از ويژگي هاي بناي امامزاده فضل ا… به شمار مي روند .

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها