بیوگرافی، مدیریت هماهنگی امور اجرایی شهر

 

نام ونام خانوادگی: مجید رحمانی

تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابداری –  دانشجوی دکتری مدیریت دولتی

 

سوابق و مسئولیت ها:

  • استانداری قزوین ( دفتر امور شهری و شوراها )
  • استانداری قزوین  ( دفتر روستایی و شوراها )
  • معاون فنی و اجرایی سازمان  پایانه ها
  • مسئول حراست سازمان های  تابعه  شهرداری قزوین
  • دبیر کمیسیون ماده صد و تجدید نظر در شهرداری ضیاء آباد
  • عضو هیئت مدیره سازمان پایانه ها
  • مدیر عامل دهکده طبیعت
  • سرپرست ناحیه یک غرب پسماند
  • اداره  بازرسی شهرداری قزوین ( مسئول پاسخگویی به شکایات )