کمیته های تخصصی هماهنگی امور اجرایی شهر

کمیته فنی و هماهنگی پروژه ها


-    تهیه و تنظیم دستور العمل ها،آئین نامه ها، ضوابط و مقررات و روش های مربوط اعم از عمرانی ،ترافیکی ، ایمنی ،خدمات شهری و ...
-    تعیین بهای جدید مرمت حفاری های شهری (به روز رسانی)
-    بررسی و پیشنهاد روش های جدید مرمت نوارهای حفاری و همچنین نوع حفاری ( دتایل )
-    بررسي و پيشنهاد اصلاح دستورالعمل ها و مصوبات مرتبط .
-    هماهنگی امور حفاری واقع در محدوده و حریم پروژه ها
-    بررسی تعارض تأسیسات با پروژه های عمرانی و ارائه راهکار مناسب
-    تشکیل کارگروه های تخصصی به منظور ارزیابی عملکرد قبل ، حین و بعد از اجرای پروژه
-    هماهنگی امور حفاری با هر گونه طرح های جامع و تفصیلی شهرداری
-    بررسی امور ارجاعی از دبیرخانه کمیسیون

 

کمیته هماهنگی مراکز اطلاع رسانی دستگاه های خدمات رسان

- هماهنگی بین مراکز اطلاع رسانی دستگاه های خدمات رسان
- سرعت بخشیدن به اجرای درخواست های شهروندان
- جلوگیری از هدر رفت وقت و هزینه شهروندان و دستگاه های خدمات رسان

 

کمیته حفاری مناطق

- هماهنگی کارشناسان ادارات خدمات رسان و شهرداری
- بررسی تعارض تأسیسات با پروژه های عمرانی مناطق شهرداری
- بررسی و هماهنگی در رابطه با پروژه های عمرانی مناطق
- هماهنگی جهت عدم تداخل پروژه های شهرداری و ادارات خدمات رسان