شرح وظایف مدیریت هماهنگی امور اجرایی شهر

مدیریت هماهنگی امور اجرائی شهر


    شرکت فعال و موثر در جلسات کمیسیون هماهنگی امور اجرائی شهر
    نظارت بر اجرای مصوبات کمیسیون هماهنگی امور اجرائی شهر
    برگزاری جلسات مشترک با ادارات خدمات رسان جهت رفع مشکلات و ایجاد هماهنگی های لازم
    برگزاری جلسات مشترک جهت ایجاد هماهنگی با مناطق و سازمانهای شهرداری جهت هماهنگی در تعیین فرآیند اجرایی در حوزه های مختلف کاری
    برگزاری جلسات مشترک با حضور مناطق و سازمانهای شهرداری و ارگان های خدمات رسان جهت اجرای پروژه های شهری
    تعیین سیاست های تشکیل کمیته و کارگروه های تخصصی مرتبط با موضوعات شهری
    نظارت بر اجرای مفاد مصوبه نحوه صدور و کنترل مجوزهای حفاری سطح شهر قزوین
    اقدام جهت تصحیح مفاد مصوبه نحوه صدور و کنترل مجوز حفاری سطح شهر قزوین طبق سلسله مراتب اداری تعیین شده
    نظارت بر عملکرد دبیرخانه کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر
    نظارت بر عملکرد اداره هماهنگی مناطق و نواحی
    نظارت بر عملکرد اداره کنترل و نظارت
    نظارت بر عملکرد بانک اطلاعاتی امور اجرائی شهر
    سیاست گذاری در خصوص فرآیند صدور مجوزهای حفاری در مناطق شهری

 

دبیرخانه کمیسیون هماهنگی امور اجرائی شهر

 

-    گردآوری و تدوین دستور کار جلسات کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر
    برنامه ریزی لازم جهت تعیین زمان جلسات کمیسیون و دعوت از اعضاء ، همراه با اعلام موضوع جلسه
    دبیری جلسات کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر
    تهیه و تنظیم و ابلاغ صورتجلسات کمیسیون هماهنگی مطابق دستورالعمل
    پیگیری اجرای مصوبات کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر
    هماهنگی, کنترل و نظارت بر روند اجرایی صدور مجوزهای حفاری در مناطق شهرداری بر اساس روش اجرایی مصوب
    اخذ برنامه های سالانه دستگاه های اجرایی جهت بررسی در کمیته فنی و هماهنگی پروژه ها برابر دستورالعمل
    پیگیری تعیین بهای مرمت حفاری های شهری
    نظارت برتشکیل جلسات کمیته های حفاری مناطق و مصوبات آنها
    پیگیری جهت دریافت گزارشات کمیته های حفاری مناطق و تحلیل و ارزیابی مصوبات
    دریافت موضوعات از کمیته های حفاری مناطق جهت طرح در کمیته های تخصصی
    ابلاغ مصوبات کمیته های تخصصی به دستگاه های خدمات رسان و مجموعه شهرداری
    تشکیل کمیته ها و کارگروه های تخصصی جهت رسیدگی به موضوعات ویژه
    بررسی درخواست های مجوز حفاری توسعه شبکه پیش از ارسال به مناطق
    بررسی درخواست های دستگاه های خدمات رسان جهت کنترل نقشه جا نمایی شده GIS و کنترل متره و برآورد

 

اداره کنترل و نظارت هماهنگی امور اجرایی شهر


-    نظارت کامل بر عملکرد ناظرین دستگاه اجرایی خدمات رسان و پیمانکاران آنها، مرمت و تهیه مستندات در سطح مناطق برابر دستورالعمل
-    نظارت بر عملکرد سرناظرین مناطق و دریافت گزارشات مستمر
-    برقراری تعامل و ارتباط تنگاتنگ با ناظرین عالیه مناطق و ناظرین نواحی
-    نظارت بر اجرای دقیق دستورالعمل (اجرا ، ترمیم و تحویل موقت و دائم مسیر حفاری متره ، برآورد و ...)
-    جمع آوری محاسبه جرائم و خسارات احتمالی در عملیات حفاری طبق دستورالعمل کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر
-    برنامه ریزی جهت بازدید از حفاری های سطح شهر جهت بازدید اکیپ نظارت عالیه
-    پیگیری نظارت بر اجرای مصوبات کمیسیون هماهنگی ، کمیته های تخصصی و کمیته های حفاری مناطق
-    تنظیم گزارش کلی و ارائه آمار تحلیلی به مقام مافوق
-    هماهنگی با معاونت عمرانی در خصوص اخذ دتایل اجرایی ترمیم نوار حفاری

 

بانک اطلاعاتی  هماهنگی امور اجرائی شهر


      اقدام جهت اخذ و بروز رسانی نقشه های پایه شهری در محیط GIS
-    اقدام جهت اخذ و بروز رسانی نام شبکه معابردر محیط GIS
-    پیگیری و اخذ معابر روکش شده آسفالت و ثبت آن در محیط GIS
-    پیگیری و اخذ ترمیم مسیرهای حفاری و ثبت آن در محیط GIS
-    پیگیری و اخذ وقوع حفاری اضطراری (اتفاقات ) و ثبت آن در محیط GIS
-    تهیه بانک اطلاعاتی جهت موضوعات مختلف شهری و ثبت آن در محیط GIS
-    طراحی و تهیه بانکهای اطلاعاتی در حوزه های مختلف کاری و راه اندازی و بروزآوری آن در دوایر مربوطه و در مقاطع زمانی معین
-    پیگیری تهیه و راه اندازی نرم افزارهای مورد نیاز با هماهنگی با سازمان آمار و فناوری اطلاعات
-    انجام امور سامانه پیامکی حوزه
-    انجام امور بروز آوری پرتال حوزه ( تکمیل پرتال , اخبار , گزارشات و ... )
-    شرکت در جلسات طبق نظر مدیریت هماهنگی امور اجرائی شهر
-    اجرای سایر دستورات صادره از مقام مافوق

امور هماهنگی مناطق و نواحی


-    تعیین فرآیند اجرایی یکسان و یکپارچه در نواحی شهری در محدوده کاری تعیین شده
-    تهیه فرم های یکسان برای نواحی شهری
-    اخذ و بررسی گزارشات هفتگی و ماهانه از نواحی
-    نظارت بر حسن اجرای امور محوله در نواحی شهری
-    ارائه گزارشات نموداری و آماری در حوزه های مختلف کاری نواحی
-    شرکت در جلسات مرتبط با نواحی شهری
-    بازدید از معابر سطح شهر و انعکاس معضلات و مشکلات شهری به نواحی
-    پیگیری جهت رفع معضلات و مشکلات شناسائی شده
-    تهیه و ارائه طرح ها و پیشنهادات اجرایی در خصوص نواحی شهری
-    تشکیل و مدیریت جلسات هماهنگی نواحی و طرح معضلات و مشکلات شهری و تهیه صورتجلسات
-    پیگیری تشکیل جلسات شورایاری نواحی و تهیه صورتجلسه
-    پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورایاری نواحی و سایر سیاست گذاری های مصوب
-    برقراری تعامل و هماهنگی با شورایاران جهت رفع معضلات و مشکلات محلات
-    پیگیری جهت تشکیل جلسات شورایاری ها در سطح نواحی , مناطق , دفتر شهردار و شورای اسلامی شهر و تهیه صورتجلسه

 

ناظرین عالیه مناطق (اداره کنترل و نظارت)


-    جمع بندی گزارشات ناظرین نواحی و ارائه آنها به رئیس اداره کنترل و نظارت
-    نظارت بر اجرای دقیق دستورالعمل (اجرا ، ترمیم و تحویل موقت و دائم مسیر حفاری متره ، برآورد و ...)
-    بازدید منظم و مستمر از پروژه های حفاری سطح منطقه و نظارت بر روند اجرا ، نصب علائم و مرمت
-    نظارت بر روند تهیه و تنظیم صورتجلسات تحویل موقت ، دائم و برآورد جرائم احتمالی مطابق دستورالعمل
-    پیگیری جهت اجراء صحیح و ادامه کار توسط ادارات خدمات رسان در صورت توقف حفاری با هماهنگی معاون عمرانی منطقه
-    نظارت بر اجرای دقیق دستورالعمل (اجرا ، ترمیم و تحویل موقت و دائم مسیر حفاری متره ، برآورد و ...)

 

ناظرین نواحی(اداره کنترل و نظارت)


-    بازدید از محل درخواست حفاری و تکمیل و تایید اطلاعات مربوط به صدور مجوز حفاری
-    تهیه صورتجلسه تحویل مسیر حفاری به دستگاه خدمات رسان و دستور شروع به کار حفاری
-    نظارت بر اجرای عملیات حفاری مطابق دتایل مصوب و رعایت نکات ایمنی و گزارش مرحله ای به سر ناظرین مناطق
-    جلوگیری از ادامه کار دستگاه های خدمات رسان در صورت عدم رعایت ( دستورالعمل، دتایل حفاری ، دریافت مجوز و ...)
-    تهیه صورتجلسه تحویل موقت ، دائم و برآورد جرائم احتمالی
-    نظارت بر حفاری های انشعابات و مرمت آن
-    نظارت بر حفاری های اضطراری (اتفاقات و حوادث) با هماهنگی واحد اجرائیات و منطقه مربوطه
-    تهیه و تنظیم گزارش به صورت هفتگی به ناظرین مناطق ، روسای نواحی و معاونین عمرانی مناطق