علی وحدانی فر

دبیر کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر

 

 

حمید کبیری

مسئول بانک اطلاعاتی

مسئول روابط عمومی

مسئول هماهنگی و پیگیری

افسانه علیخانی

کارشناس آمار و ثبت اطلاعات

 

 

مجید سلطانلو

مسئول متره و برآورد

 

مجید قلمدانی ها

رئیس اداره کنترل و نظارت

 

رضا رحمانی

نماینده معاونت عمرانی