این کارگروه در سال 1396 با حضور کارشناسان ادارات خدمات رسان و سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تشکیل شد

اهداف :

—1- هماهنگی و همکاری بهتر سامانه های ارتباطی
—2- پاسخگویی به شهروندان با حداکثر سرعت
—3- ایجاد برنامه ارتباطی بین سامانه های دستگاه ها
—4- کم شدن تعداد بازدیدهای سامانه 137 و نواحی
—5- کاهش هزینه های ناشی از دریافت اشتباه پیام از شهروندان
 
 

دستاورد ها :

—پس از برگزاری جلسات متعدد و بازدید از سامانه های مراکز اطلاع رسانی ادارات خدمات رسان و بررسی موارد مشترک نرم افزار رابط (حفاری اضطراری) طراحی و تهیه شد و در دسترس کاربران قرار گرفت .
—در این سامانه آدرس و مشخصات کلیه حفاری های (اضطراری یا اتفاقات) پیش از آغاز به صورت آنلاین برای مناطق ارسال شده و سپس ادارات خدمات رسان عملیات خود را آغاز خواهند کرد.