علی وحدانی فر

دبیر کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر

 

 

حمید کبیری

مسئول بانک اطلاعاتی

مسئول روابط عمومی

مسئول هماهنگی و پیگیری

افسانه علیخانی

کارشناس آمار و ثبت اطلاعات

 

 

مجید سلطانلو

مسئول متره و برآورد

سید صادق قدسی پور

رئیس اداره کنترل و نظارت

فریبا شش پری

مسئول دفتر و بایگانی