اولین جلسه آموزش راهنمایان گردشگری در دهکده طبیعت به همت سازمان نوسازی و بهسازی و دهکده طبیعت 23،4،97