نمایشگاه عکس دارالسلطنه-نمایش آثار راه یافته به اولین جشنواره ملی عکس دارالسلطنه