بازدید مدیریت پسماند و میهمانانی از کره از سعدالسلطنه -بهمن ماه 96