بازدید شهردار،فرماندار واعضا شورای شهر بابل از سعدالسلطنه-آذرماه 96