بازدید شورای شهر،دوره پنجم از سعدالسلطنه و غرفه داران-مهرماه 96