بازدید سازمان عمران وبازآفرینی شهرداری رشت -آذرماه 96