بازدید آقای احمد یوسیف مشاور مدیرعامل شرکت راینک فرانسه آبان ماه 96