بازدید المحرزی وزیر گردشگری و بهداشت سلطنت عمان و استاندار،شهردار،حضرتی از سعدالسلطنه -اسفندماه 96