بازدید کمالی شهردار ساوه به همراهی کاظمی معاون خدمات شهری -خرداد 97