دوشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۱۸

اين هفته در سعدالسلطنه قزوين برگزار شد؛

نشست انجمن هاي حوزه ميراث فرهنگي کشور

نشستي با موضوع نقش سازمان هاي غير دولتي در جلب مشارکت هاي مردمي در امر حفاظت از بناها و بافت هاي تاريخي در مجموعه سعدالسلطنه برگزار گرديد.


انجمن دوستداران يادمانها در قزوين ميزبان انجمن هاي فعال حوزه ميراث فرهنگي کشور
چهاردهم و پانزدهم آذر 1392 خورشيدي
نشست انجمن هاي حوزه ميراث فرهنگي کشور
با موضوع:
نقش سازمان هاي غير دولتي در جلب مشارکت هاي مردمي در امر حفاظت از بناها و بافت هاي تاريخي  
با همياري: شوراي هماهنگي انجمن هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور
 
با حمايت سازمان هايي چون:
سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين، اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان قزوين، اداره کل ورزش و جوانان استان قزوين، سازمان جهاد دانشگاهي قزوين، سازمان فرهنگي و ورزشي شهرداري قزوين،
 
برنامه کلي:
پذيرش و خيرمقدم و بازديد از نمايشگاه معماري و شهرسازي قزوين در سراس سعدالسلطنه
بازديد از بناهاي تاريخي شهر قزوين با محوريت موضوع مشارکت از :راسته وزير، خيابان سپه و مسجد جامع، گرمابه صفا، خانه تاريخي (حسينيه) اميني ها
دو کارگاه آموزشي در خصوص موضوع با حضور اساتيدي چون:
- مهندس مهدي مجابي، جناب آقاي محمد مهدي رضاپور، جناب آقاي مهندس احسان ديزاني.
مباحث کلي مطرح شده در نشست:
- چيستي و مباني مشارکت: مهندس مهدي مجابي؛
- تجارب ايران در مشارکت: مهندس بهتاش آزاد روش؛ 
- تجربيات قزوين: مهندس الهام حاجي ملکي، مهندس فتانه چگيني؛
- سير تحول قوانين و منشورهاي بين المللي در حوزه حفاظت و مرمت با نگاه به بحث مشارکت: مهندس احسان ديزاني ( کارشناس ارشد مرمت و مدرس دانشگاه).
- تحول جايگاه سياسي-اداري ميراث فرهنگي و نقش آن در جلب مشارکت با اشاره به تجربيات قزوين: مهندس محمد مهدي رضاپور ( رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگي)؛
 ميهمانان حضور يافته در بخش اختتاميه:
سازمان ميراث فرهنگي: مهندس ضياء آبادي،
نظام مهندسي: مهندس حاج شفيعيها؛
جامعه محلي: جناب آقاي امينيها، جناب آقاي سنماري، جناب آقاي زرنگار؛
اساتيد: جناب آقاي مهندس امير ديزاني، جناب آقاي مهندس پرهيزکاري ؛
اختتاميه:
-  سخنان دبير انجمن دوستداران يادمان ها؛
- توضيحات شوراي هماهنگي انجمن هاي حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور؛
- بررسي مباحث روز در خصوص ثبت چوگان توسط جموري آذربايجان؛
- قرائت مقدمه سند چشم انداز نقش سازمان هاي غير دولتي در جلب مشارکت مردمي در حفاظت از بناها و بافت هاي تاريخي؛  
 اهداء لوح تقدير به نمايندگان انجمن هاي شرکت کننده؛

 

تصاویر مرتبط