یکشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۰۳

اين هفته در سعدالسلطنه

بيستمين جلسه گردهمايي نمايندگان کارفرمايان

بيستمين جلسه گردهمايي نمايندگان کارفرمايان در هيات هاي تشخيص و حل اختلاف اداره کل کار استان قزوين در مجموعه تاريخي سعدالسلطنه برگزار گرديد.

 

بيستمين جلسه گردهمايي نمايندگان کارفرمايان در هيات هاي تشخيص و حل اختلاف اداره کل کار استان قزوين در روز چهارشنبه در نگارالسلطنه مجموعه تايخي سعدالسلطنه با حضور مسئولين ادارات کارشهرستان هاي استان و برخي از مديران کارخانجات استان برگزار گرديد.

مدعوين بعداز گردهمايي فوق الذکر به بازديد ا مجمعه سعدالسلطنه پرداختند

 

تصاویر مرتبط