جمعه ۱۳۹۶/۱۰/۲۲

رشوند آوه، مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين:

مشارکت شهروندان اصلي ترين گام در ارتقاي کيفي فضاي شهر است

آرش رشوند آوه، مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين از برگزاري جلسه مشترک با نمايندگان بانک ها و کسبه فعال در محدوده سبزه ميدان خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين، رشوند آوه گفت: اين جلسه با هدف آگاه سازي استفاده کنندگان و کسبه حاضر در محدوده مرکزي شهر از ضرورت، اهداف و اهميت اجراي پروژه ساماندهي ميدان آزادي - سبزه ميدان- برگزار شد.

وي افزود: براي برگزاري جلسه هم انديشي با نمايندگان کسبه و بانک هاي محدوده سبزه ميدان، دعوت اجتماعي از طريق اعزام کارشناسان فني و مذاکره با افراد صورت گرفت تا علاوه بر آگاهي ضمني از موضوع پروژه، دعوت از آنان صورت گيرد.

مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين ضمن تشکر از استقبال نمايندگان کسبه از حضور در اين جلسه گفت: حاضران در جلسه بعد از دريافت توضيحات مشاور طرح در خصوص پروژه سبزه ميدان، درخواست ها، نظرات و پيشنهادات خود را در خصوص ابعاد مختلف طرح با کارشناسان و مشاور پروژه در ميان گذاشتند.

رشوند آوه ادامه داد: جلسات هم انديشي با نمايندگان شهروندان، کسبه و ... به صورت مستمر و در ابعاد مختلف در برنامه کاري پروژه ساماندهي سبزه ميدان گنجانده شده تا بتوان از ظرفيت سرمايه اجتماعي و مشارکت اين رکن اساسي جامعه، براي پيشبرد اهداف طرح به بهترين شکل بهره برد.

وي اظهار اميدواري کرد: جلب مشارکت شهروندان و استفاده کنندگان از يک فضاي شهري، اصلي ترين گام در تحقق اهداف ساماندهي و افزايش کيفيت زندگي در اين فضاها محسوب مي شود که در روند کاري طرح ساماندهي سبزه ميدان گنجانده شده است.

پايان پيام