شنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۱

محوطه سازي مرکز محله آخوند

محله آخوند

 

محله آخوند که تاريخچه آن مربوط به دوره صفوي مي باشد در خيابان مولوي با مساحت تقريبي 1600 مترمربع واقع است طراحي و مطالعه پروژه ساماندهي و کفسازي مرکز محله آخوند با هدف احياء و باززنده سازي مرکز محله در تاريخ01/04/1384 با اعتبار 130.000.000 ريال آماده شد و عمليات اجرايي آن در تاريخ 20/03/87 با نظارت حوزه عمراني سازمان و مديريت پروژه آقاي مهندس رحيم مرادي توسط شرکت پارت شهر آتي با اعتباري معادل 000.585.091.1ريال آغاز گرديد و در تاريخ 26/09/1387 با کاربري بهبود سيماي و منظر شهري و بهبود عبور و مرور شهري مورد بهره برداري قرار گرفت.

 

 

تصاویر مرتبط