شنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۱

اجراي پل پارکينگ شهيد انصاري

پل پارکينگ شهيد انصاري

 

پروژه اجراي پلپارکينگ شهيد انصاري غربي واقع در خيابان شهيد انصاري- حدفاصل تقاطع خيابان مولوي تا رودخانه بازار با مساحت تقريبي 16000 مترمربع با هدف افزايش ظرفيت پارکينگ در محدوده بافت تاريخي در راستاي بهبود عبور و مرور شهري يکي از پروژه هاي اجرايي سازمان مي باشد که مطالعه و طراحي پل پارکينگ درتاريخ 27/05/1383 توسط شرکت نوسازي و عمران اميدري با اعتبار200.000.000 ريال آماده شد و پروژه اجراي پل پارکينگ با نظارت حوزه عمراني سازمان ومديريت پروژه آقاي مهندس جليل منصوري و نظارت مقيم آقاي مهندس محمد مومني با اعتبار 50.000.000.000ريال در تاريخ 06/07/1383 توسط شرکت نوسازي و عمران اميدري آغاز گرديد و در سال 1388 مورد بهره برداري قرار گرفت.
 

 

 

تصاویر مرتبط