کفسازي پياده رو خيابان شهداء(سپه)

کفسازي پياده روهاي خيابان شهداء(سپه) خيابان شهداء(سپه)   خيابان سپه بعنوان اولين خيابان ايران حد فاصل سر درب عالي قاپو تا چهار...

کفسازي سواره رو خيابان شهداء(سپه)

اجراي کفسازي سواره رو خيابان شهداء(سپه) کفسازي سواره رو خيابان شهداء(سپه)   پروژه کفسازي سواره روهاي خيابان سپه(لاين شرقي و...

محوطه سازي محله آخوند

محوطه سازي مرکز محله آخوند محله آخوند   محله آخوند که تاريخچه آن مربوط به دوره صفوي مي باشد در خيابان مولوي با مساحت تقريبي...

اجراي پل پارکينگ شهيد انصاري

اجراي پل پارکينگ شهيد انصاري پل پارکينگ شهيد انصاري   پروژه اجراي پلپارکينگ شهيد انصاري غربي واقع در خيابان شهيد انصاري-...

کفسازي محوطه گلزار شهداء

کفسازي محوطه گلزار شهداء محوطه گلزار شهداء   پروژه کفسازي محوطه گلزار شهدا با هدف بهبود عبور و مرور شهروندان و زائرين در دو...