شنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۱

مرمت و احياء عمارت شهرداري

عمارت شهرداري

 

عمارت شهرداري با مساحت تقريبي 400 مترمربع در خيابان شهرداري قزوين قراردارد.طرح مرمت اين بنا در تاريخ 04/02/1387 با اعتباري معادل 71.750.000 ريال توسط شرکت طرح اسپاش انجام گرفت و عمليات اجرايي مرمت اين بنا در تاريخ 15/04/1387 با نظارت حوزه عمراني سازمان و مديريت پروژه خانم مهندس فرح رمضانپور و توسط شرکت هاي جهاد دانشگاهي و تحکيم سازه هخامنش به هدف مرمت ابنيه هاي تاريخي و هم افزايي طول بنا با اعتباري معادل 3.612.357.302 ريال آغاز گرديد و در تاريخ 22/06/1389 با کاربري دفتر شهردار مورد بهره برداري قرار گرفت.

 

 

تصاویر مرتبط