شنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۱

مرمت و احياء حمام بلور

حمام بلور

 

پروژه مرمت و احياء حمام بلور يکي از حمام هاي قديمي شهر قزوين واقع در خيابان مولوي محدوده خيابان انصاري غربي(کوروش) و خيابان منتظري در مساحت تقريبي 1400 مترمربع مي باشد که طرح مرمت اين بنا در تاريخ 02/03/1384 توسط آقاي مهندس اميرحسين دزفوليان با اعتبار 40.000.000 ريال انجام پذيرفت و عمليات اجرايي آن با نظارت حوزه عمراني سازمان و مديريت پروژه آقاي مهندس آرش رشوتد آوه و نظارت مقيم آقاي مهندس رحيم مرادي توسط جهاد دانشگاهي واحد هنر تهران با اعتبار معادل 2.300.000.000 ريال با هدف مرمت ابنيه هاي تاريخي شهر در تاريخ 28/09/1384 آغاز گرديد و در تاريخ 24/09/1386 با کاربري موزه سنگ مورد بهره برداري قرار گرفت.

 

 

تصاویر مرتبط