یکشنبه ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

بدنه سازي گرمابه سپه

بدنه سازي گرمابه سپه

 

اين گرمابه که از گرمابه هاي قديمي واقع در خيابان شهدا مي باشد. که توسط يک دالان باريک از خيابان شهدا ورودي داشته است. پس از لايه برداري ، حذف الحاقات ، بررسي پلان گرمابه و تحقيقات محلي مشخص گرديد گرمابه مذکور متعلق به يک خانه شخصي بوده است. حين عمليات اجرايي سر درب خانه مذکور که زير آوار مدفون بود بيرون آورده شد. اين خانه در عکس هاي هوايي سالهاي 1335 قابل مشاهده است. که پس از خيابان کشي شهيد انصاري مقداري از آن تخريب و در سالهاي بعد قسمت اعظم خانه تخريب گرديده است. بعدها پست برق در ابتداي خيابان احداث گرديده و چند باب مغازه نيز بر بقاياي آن ساخته شده است.

 

تصاویر مرتبط