اهداف و وظايف اهداف و وظايف

ضوابط و مقررات مربوط به سازمان

 

چشم انداز سازمان
سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين به عنوان يکي از سازمانهاي تابعه شهرداري قزوين در راستاي آرمان هاي خود مبني بر نمايان سازي قدمت و شاخص نمودن شهر قزوين در ليست شهرهاي تاريخي دنيا همواره با نظارت کارشناسانه، مديريت مشارکتي، همکاري و همدلي تمامي ارکان خود در جهت کسب روز افزون رضايت خاطر طرف هاي ذينفع خود تلاش نموده است. از اين رو چشم انداز اين سازمان کاملا در راستاي تحقق چشم انداز شهرداري قزوين قرار گرفته است لذا " شهرداري قزوين نهادي است مردمي و دانش محور که شهر تاریخي و فرهنگي قزوين را به شهري ايمن، شاداب، پايدار با رونق اقتصادي و جاذبه هاي گردشگري تبديل مي نمايد".
اهداف سازمان
برقراري ارتباطي موثر و مناسب با تمام ارکان شهري به منظور نوسازي و بهسازي شهر.
ارتقاء کيفي و مديريت کمي پروژه ها در جهت افزايش بهره وري و کاهش هزينه ها و استفاده بهينه در جهت شکوفايي شهر
ارتقاء و شکوفايي منابع انساني سازمان از طريق جذب پرسنل خلاق و اثر بخش و آموزش مستمر و موثر تمامي اعضاي سازمان در راستاي دستيابي به اهداف .
شناخت و پاسخگويي به نيازهاي پاسخ داده نشده مشتريان، شهروندان و مديران شهري.
استراتژي ها :
شناسايي و احياء هشت بهشت مکتب قزوين به ويژه معماري و شهرسازي در راستاي تقويت هويت شهري با رويکرد راهبردي
تقويت و بهبود خوانايي سيما و منظر شهري در راستاي ارتقاي نشانه هاي هويت شهر
کشف و مرمت فضاها و بناهاي تاريخي و نمايش آن به عمومي شهروندان و گردشگران خارجي و داخلي
ارائه طرح هاي نوين اصلاح بافت هاي فرسوده شهري و تبديل آن به بافت مطلوب
نقاط قوت سازمان :
1- ساختار سازمان مسطح که منجر به تشکيل دواير تخصصي و حرفه اي گرديده است. کارشناسان و کارشناسان ارشد سازمان در اين دواير با توجه به چشم اندازها و اهداف سازمان، در تلاشند تا علاوه بر توسعه سازمان ، به خلق دانش سازماني بپردازند.
2- روابط غير رسمي سازماني که منجر به سطح بالاي هويت سازماني و همچنين بروز مفهوم شهروند سازماني براي کارکنان سازمان گرديده است.
3- متوسط سني کارکنان سازمان بين 30 الي 32 است که حاکي از جوان و پر نشاط بودن سازمان است.
4- انعطاف پذيري بالاي سازمان در نتيجه انتخاب سطح بهينه از ابعاد مختلف ساختار سازماني (روابط، سلسله مراتب اختيار، تصميم گيري ، پيچيدگي، رسميت و ... ) منجر به چابکي سازمان در پاسخ به تغييرات محيط گرديده است ( Agile Organization )
5- موقعيت خاص و بي نظير سازمان از حيث مأموريت و فلسفه وجودي در استان که موجب جلب توجه ويژه مقامات دولتي، محلي و مردمي شده است.
6- بهره گيري از سيستم هاي نوين مديريت کيفيت همچون ISO 14001 , ISO 9001:2008 که منجر به ارتقا کيفيت مديريت سازمان به خصوص در منابع، فرآيندها، ارزيابي ها ... شده است.
7- شفاف بودن مرزهاي سازمان براي مشتريان و سيستم پوياي ارتباط با مشتري که در واحد روابط عمومي سازمان مستقر است، موجب گرديده تا فرآيند پاسخگويي به مشتريان سازمان در کمتر از 24 ساعت انجام پذيرد.
موضوع و اهداف سازمان طبق اساسنامه
سازمان با رعايت کليه ضوابط و مقررات مربوط نسبت به موارد زير اقدام قانوني معمول خواهد داشت.
1- شناسايي محله هاي قديمي و بافتهاي با ارزش تاريخي و پيشنهاد تعيين و يا تغيير کاربردي اراضي و ارائه طرحهاي مناسب در راستاي بهينه سازي محله هاي مذکور با رعايت مقررات مربوط به کميسيون ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پس از تصويب شوراي سازمان و شوراي اسلامي شهر قو.زين.
2- احداث ساختمانها و تاسيسات مورد نياز عمومي شهر در اجراي طرحها و پروژه هاي مصوب شهرداري در محله هاي قديمي که برابر مفاد بند يک براي آنها کاربردي و طرح تصويب شده است با رعايت مقررات مربوط.
3- استفاده بهينه از اراضي مرغوب شهري که در اثر عدم برنامه ريزي صحيح در محلات مذکور به صورت متروکه و بلا استفاده مانده و به شکل يک معضل شهرهاي پيچيده از نظر اجتماعي ، اقتصادي و شهرسازي در آمده باشند در داخل سطوحي که مساحت آنها به صورت دقيق بر روي نقشه هايي با مقياس 200/1 توسط سازمان براساس طرح تفصيلي مصوب شهر و با رعايت ساير مقررات مربوطه تهيه و پس از تاييد شهرداري به تصويب استانداري و شوراي اسلامي شهر و ساير مراجع ذيربط رسيده باشد.
4- سرمايه گذاري و مشارکت با بانکها و مؤسسات سرمايه گذار در امور مربوطه به طريقي که براي سازمان تامين منافع نمايد با رعايت مقررات.
5- شناسايي بافتهاي با ارزش تاريخي شهر و ارائه طرحهاي مناسب در راستاي بهينه سازي به مراجع ذيصلاحي قانوني.
6-  شناسايي تک واحد هاي با ارزش تاريخي و پيشنهاد کاربري مناسب جهت هر بنا جهت تصويب مراجع ذيربط.
7-  ارايه طرح اجرايي براساس طرح تفصيلي و طرح جامع براي موارد زير :
الف : شناسايي و شناخت معابر تاريخي و پيشنهاد تعيين تکليف مناسب براي هر يک جهت تصويب به مراجع ذيربط ( پياده ، سواره، محدوديت ترافيک سواره و پارکينگهاي محلي) با رعايت مقررات مربوطه.
ب: شناسايي و شناخت عناصر مهم فرهنگي، مذهبي، خدماتي، تجاري، مسکوني در بافتهاي قديمي شهر و پيشنهاد وضعيت ساختماني براي هر يک ( قابل حفظ، قابل مرمت، تخريبي) به مراجع ذيربط و با رعايت مقررات مربوطه
ج: شناسايي و شناخت عناصر شهري تخريبي و جا نمايي آن بر روي نقشه و پيشنهاد کاربري ( با توجه به مطالعات محيطي) در محدوده مورد عمل سازمان، به مراجع ذيربط و با رعايت مقررات مربوطه.
د: بررسي و پيشنهاد ضوابط شهرسازي و معماري جهت احداث بنا (حجم، فرم، ارتفاع، نحوه استقرار، شيوه ساخت و نما سازي) و معابر و فضاهاي جديد شهري به مراجع ذيربط
هـ : بررسي و پيشنهاد محدوده حريم آثار تاريخي مهم و ارائه طرح فضا سازي مناسب با هماهنگي مراجع ذيربط و با رعايت مقررات مربوط
ز: اجراي طرحهاي مصوب و محول شده از سوي شهرداري و مراجع ذيربط از طريق مشارکت مردمي و بخش خصوصي با تصويب شوراي سازمان و رعايت مقررات مربوط.
 8- انجام امور توليد و بازرگاني( خريد مواد اوليه و فروش توليدات ) در حدود موضوع و اهداف سازمان با رعايت مقررات
استراتژي و رويکرد توسعه سازمان
· استراتژي سازمان :
1- حفاظت هويت تاريخي – فرهنگي از طريق ايجاد مديريت هماهنگ شهري در حيطه نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده تاريخي – فرهنگي
2- احياي آثار با ارزش تاريخي – فرهنگي در جهت بهره گيري از جاذبه هاي گردشگري و يا واگذاري عملکرد مناسب ديگري به آثار مذکور
3- بستر سازي مناسب جهت گردهمايي در سطح ملي و فرا ملي در زمينه هاي تاريخي و فرهنگي با حضور مسئولين – مديران شهري – هنرمندان – متخصصان و عموم مردم
4-  ثبت آثار با ارزش تاريخي در جهت ترويج و اشاعه هويت تاريخي و تداوم ديدگاه احترام به حقوق شهروندي
5- ايجاد نوآوري هاي مديرتي با استفاده از مشارکت عامه مردم در تداوم هويت فرهنگي و اجراي اصل توزيع سود براساس ميزان مشارکت در جهت جذب سرمايه گذار و کاهش هزينه
6- بهره برداري از فرصت هاي ملي و جهاني در راستاي جذب تسهيلات داخلي و بين المللي به منظور احياء و توسعه بافت فرهنگي و تاريخي
7- بستر سازي مناسب به منظور ايجاد توسعه پايدار شهري
رويکرد توسعه سازمان :
1- چگونگي ورود نهاد هاي مردمي به چرخه مشارکت در مجموعه مناسبات مربوط به مداخله در مراکز قديمي و تاريخي.
2- تحول در رويکرد تجديد حيات شهري
3- ايجاد مجموعه اي از اقدامات فرآيندي
4- سرمايه گذاري کلان بخشهاي عمومي و خصوصي در بافتهاي فرسوده داراي ميراث و فاقد ميراث شهري
5- تاکيد بر بهسازي و مرمت شهري
6- پايه ريزي و ترويجي طرح مرمت اشتياقي در بافتهاي فرسوده داراي ميراث شهري
7- عيان سازي زيباييهاي نهفته بافتهاي قديمي و حتي فرسوده