تاريخچه و دامنه فعاليتهاي سازمان

سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين به استناد مصوبه شماره 549/34/3/1/29151 مورخه 14/1/1379 وزارت کشور پس از اخذ مصوات و مجوزات لازم از سوي شهرداري قزوين-شوراي اسلامي شهر قزوين و استانداري قزوين و به منظور احياء بافت قديمي شهر به صورتي که بتواند نيازهاي زندگي امروز را تامين و از خالي شدن سکته جلوگيري نمايد،تشکيل گرديد.

مرکز سازمان:شهر قزوين
محدوده عملياتي سازمان:محدود و قابل تمديد
سرمايه سازمان:تمام سهام سازمان غير قابل واگذاري به نام شهرداري مي باشد.
 
ارکان موفقيت سازمان در طول حدودا يک دهه فعاليت را در رعايت اصول زير مي توان جمع بندي نمود:
·          تعهد کامل به اعتلاي نام ايران از طريق تلاش مستمر مديريت و کليه کارکنان
·          احترام به انسان ها به طور عام و به کارکنان سازمان به طور خاص
·          تقدم توسعه بر سود
·          ايجاد فضاي مناسب براي کار گروهي و بالندگي نيروي انساني
·          بهبود مستمر فرآيندها و اجتناب از سکون و انجماد مديريتي
·          توسعه
·          احترام به مشتري و مقدم داشتن خواستها و نيازهاي مشتريان بر هر مقوله ديگر
·          برقراري روابط سودمند متقابل با سازمانهاي ديگر استان
مشارکت کارکنان در اجراي طرح هاي توسعه ايي، حس مالکيت و تعصب کارکنان به سازمان و وابستگي عميق ارکان سازمان به همديگر، موفقيتهاي سازمان را رقم زده است، به طوري که امروز، سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين يکي از سازمانهاي مطرح کشور در زمينه احياء و مرمت ابنيه و بافت تاريخي گرديده است.
تعاملات سازمان با سازمان مادر شهرداري و ديگر سازمانهاي استاني و کشوري :
- استانداري قزوين
- شوراي اسلامي شهر قزوين
- شهرداري قزوين
- سازمانهاي تابعه شهرداري
- اداره ثبت اسناد و املاک استان قزوين
- اداره اوقاف و امور خيريه استان قزوين
- سازمان مسکن و شهرسازي استان قزوين
- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان قزوين
معرفي دامنه فعاليت سازمان
1-       سرمايه گذاري و مشارکت با بانکها و موسسات سرمايه گذار در امور مربوطه به طريقي که براي سازمان تامين منافع نمايد با رعايت مقررات.
2-       شناسايي بافتهاي با ارزش تاريخي شهر و ارائه طرحهاي مناسب در راستاي بهينه سازي به مراجع ذيصلاح قانوني
3-       شناسايي تک واحديهاي با ارزش تاريخي و پيشنهاد کاربري مناسب جهت هر بنا جهت تصويب مراجع ذيربط
4-       ارائه طرح اجرايي براساس طرح تفصيلي و طرح جامع براي موارد زير :
شناسايي و شناخت معابر تاريخي و پيشنهاد تعيين تکليف مناسب براي هر يک جهت تصويب به مراجع ذيربط ( پياده ، سواره ، محدوديت، ترافيک سواره، و پارکينگهاي محلي) با رعايت مقررات مربوطه.
شناسايي و شناخت عناصر مهم فرهنگي، مذهبي، خدماتي، تجاري، مسکوني در بافتهاي قديمي شهر وپيشنهاد وضعيت ساختماني براي هر يک ( قابل حفظ ، قابل مرمت و تخريبي ) به مراجع ذيربط و با رعايت مقررات مربوطه.
شناسايي و شناخت عناصر شهري تخريبي و جا نمايي آن بر روي نقشه و پيشنهاد کاربري ( با توجه به مطالعات محيطي ) در محدوده مورد عمل سازمان به مراجع ذيربط با رعايت مقررات مربوطه.
بررسي و پيشنهاد ضوابط شهرسازي و معماري جهت احداث بنا( حجم، فرم، ارتفاع، نحوه استقرار، شيوه ساخت و نماسازي) و معابر و فضاهاي جديد شهري به مراجع ذيربط.
اجراي طرحهاي مصوب و محول شده از سوي شهرداري و مراجع ذيربط از طريق مشارکت مردمي و بخش خصوصي با تصويب شوراي سازمان و رعايت مقررارت مربوطه .
5. انجام امور توليدي و بازرگاني ( خريد مواد اوليه و فروش توليدات) در حدود موضوع و اهداف سازمان با رعايت مقررات.