دوشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

حیدری اعلام کرد:

انجام 370 متر مربع ترمیم ترانشه معابر در ناحیه شهری آزادگان

معاون فنی و عمرانی منطقه 2 شهرداری قزوین گفت: در اردیبهشت امسال 370 متر مربع ترمیم ترانشه معابر در ناحیه شهری آزادگان منطقه 2 شهرداری قزوین انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه 2 شهرداری قزوین، حیدری با اشاره به مهمترین اقدامات منطقه 2 شهرداری قزوین در اردیبهشت امسال اظهار دکرد: منطقه 2 شهرداری قزوین در اردیبهشت امسال اقدامات مختلفی را در زمینه لکهگیری و ترمیم، ترمیم ترانشه معابر، پیادهروسازی آسفالت و کفپوش، ترمیم یا نصب جدول، دریچه، پل فلزی، دال بتنی و... در ناحیه شهری آزادگان انجام داده است.

وی افزود: تمامی اقدامات براساس بازدید کارشناسان از مناطق مختلف این ناحیه، درخواستهای مردم از طریق سامانه 137 و احساس نیاز منطقه برای بهبود سیما و فضای شهری انجام شده است.

معاون فنی و عمرانی منطقه 2 شهرداری قزوین عنوان کرد: یکی از این اقدامات که در اردیبهشت  امسال در سطح ناحیه شهری آزدگان انجام شده است ترمیم ترانشه معابر نام دارد.

حیدری گفت: در اردیبهشت، 370 متر مربع ترمیم ترانشه معابر در ناحیه شهری آزادگان انجام شده است.

وی افزود: شهروندان منطقه 2 شهرداری قزوین می توانند مشکلات معابر و مشکلات سایر نقاط خود را از راه های مختلف ارتباطی به سمع و نظر مدیران این منطقه برسانند تا بدین وسیله در اسرع وقت این مشکلات بهبود یابد.

پایان پیام

تصاویر مرتبط