دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶

حفاري، مدير امور حفاري شهرداري قزوين:

بانک اطلاعات امور اجرايي شهر در شهرداري قزوين راه اندازي شد

مدير امور حفاري شهرداري قزوين از راه اندازي بانک اطلاعات امور اجرايي شهر در شهرداري قزوين با هدف يکپارچه سازي اطلاعات و كاهش زمان صدور مجوز حفاري مورد درخواست دستگاه هاي خدمات رسان خبر داد.

 

پيام شهر- عليرضا هنرور، مشاور عمراني شهردار و مدير امور حفاري شهرداري قزوين گفت: اين بانک اطلاعاتي که وظيفه جمع آوري اطلاعات مربوط به تاسيسات زيرسطحي و روبنايي معابر شهر، تجزيه، تحليل و طبقه بندي آنها و تبديل به نقشه هايي در محيط GIS  را برعهده دارد، در سال جاري آغاز به کار کرده است.
هنرور در خصوص شکل گيري بانک اطلاعات شهر اظهار كرد : اين واحد، اطلاعات کليه معابر شهر را از تمام دستگاه هاي خدمات رسان و ساير نهاد هاي  تابع شهرداري دريافت و پس از تجزيه، تحليل و طبقه بندي اطلاعات يک برنامه نظامند و داراي اولويت بندي هماهنگ با دستگاه ها را براي انجام طرح هاي عمراني و بهسازي ارائه مي دهد.
وي با بيان اينكه در صورت کامل شدن بانک اطلاعات شهر ديگر شاهد بي برنامگي و عدم هماهنگي در حفاري هاي سطح شهر نيستيم، اظهار كرد: اين امر مستلزم همکاري و همراهي تمامي نهاد هاي مربوط به ارائه خدمات به شهروندان است.
عباس شادمهاني، کارشناس ارشد برنامه ريزي شهري و مسئول بانک اطلاعات امور اجرايي شهر شهرداري قزوين نيز در اين خصوص گفت: تمام اطلاعات و نقشه هاي  دستگاه هاي خدمات رسان همچون شركت آب و فاضلاب، مخابرات، برق و گاز، دستگاه هاي تابع شهرداري ،اداره راهنمايي و رانندگي و اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كه پيش از اين وجود داشته در اين واحد جمع آوري، متمرکز و ساماندهي مي شود.
شادمهاني ادامه داد: اگر تمام سازمان ها و دستگاه ها به صورت شفاف و کامل داده هاي خود را كه شامل نقشه هاي تاسيسات زيرسطحي در معابر شهر است به اين واحد ارجاع دهند ،نسبت به تکميل و به روزرساني اطلاعات و تبديل داده هاي خام به اطلاعات قابل استفاده و پردازش شده در قالب نقشه هايي با مقياس  يك به 20هزار و در سيستم مختصات جهاني UTM اقدام خواهيم كرد.
وي با تاكيد بر اينكه در صورت تامين بودجه، اين امر در کمتر از يک سال محقق مي شود، افزود: پس از آن مديران شهري و دستگاه هاي خدمات رسان مي توانند از اين اطلاعات طبقه بندي شده در تصميم گيري و مباحث اجرايي خود با سرعت و دقت بالا استفاده کنند.
مسئول بانک اطلاعات امور اجرايي شهر شهرداري قزوين با اظهار اينكه متاسفانه اطلاعاتي که دستگاه هاي خدمات رسان در اختيار اين واحد قرار مي دهند به صورت نقشه هاي کاغذي شبکه هاي گازرساني، آب و فاضلاب و خطوط برق و تلفن مي باشد و چندان قابل استفاده نيست، اضافه كرد:براي بهره گيري از آن ها بايد با انتقال اين داده ها به نرم افزار، اطلاعات موجود را تبديل به نقشه هاي مرجع کنيم.
اين کارشناس ارشد برنامه ريزي شهري با اشاره به اينکه شهر قم و همدان تنها شهرهاي داراي نقشه تاسيسات زيرسطحي هستند، گفت: طرحي که قزوين پي گير اجرايي کردن آن است جامع تر و در قالب ايجاد بانک اطلاعات شهر است و تا کنون شرکت گاز و برق همکاري هاي اوليه را داشته و اطلاعاتي را در اختيار اين واحد قرار داده اند که مستلزم همکاري بيش از اين است، ولي شرکت آب و فاضلاب و مخابرات تا کنون در اين مسير گامي برنداشته اند.
وي با اظهار اينكه درصورت يکپارچه شدن اين اطلاعات، زمان لازم براي صدور مجوز و کنترل حفاري مورد درخواست دستگاه هاي خدمات رسان بسيار کوتاه و در نتيجه سرعت کار افزايش مي يابد، گفت: همچنين در برنامه ريزي هاي عمراني روبنايي و زير بنايي شهر ديگر مشکل برخورد با تاسيسات و اتلاف هزينه و زمان جهت جابه جايي آنها و يا تغيير اساسي طرح مانند آنچه که پيش از اين اتفاق افتاده، نخواهيم داشت.
گفتني است؛ تاسيس واحد بانک اطلاعات شهر برابر تبصره 7 ماده 7 دستورالعمل نحوه هماهنگي و صدور مجوز حفاري در سطح شهرهاي کشور مصوبه کميسيون عالي و هماهنگي امور اجرايي شهرهاي کشور در سال 66 به تصويب رسيد و مطابق آن کليه دستگاه هاي حفاري مکلفند نقشه و کروکي تاسيسات خود را ظرف يکسال از تشکيل اولين جلسه تهيه و به کميسيون هماهنگي و امور اجرايي شهر ارائه كنند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط