جمعه ۱۳۹۰/۰۴/۰۳

مجابي، معاون اداري ومالي شهرداري قزوين:

10درصد جايزه خوش حسابي بعنوان هديه شهرداري به شهروندان تعلق مي گيرد

به منظور ايجاد انگيزه براي تسويه حساب موديان ، كليه مودياني كه تمايل به پرداخت بدهي خود بصورت نقدي و يكجا بدون استفاده از مزاياي بانك شهر را دارند، 10درصد جايزه خوش حسابي بعنوان هديه شهرداري قزوين به شهروندان تعلق مي گيرد.

 

به گزارش ايلنا؛ سيد تقي مجابي، معاون اداري ومالي شهرداري قزوين گفت :به استناد مصوبه شوراي اسلامي شهر و به منظور ايجاد انگيزه براي تسويه حساب موديان و همچنين كمك به شهروندان، با كليه مودياني كه تمايل به پرداخت بدهي خود بصورت نقدي ويكجا بدون استفاده از مزاياي تقسيط بانك شهر را دارند 10درصد جايزه خوش حسابي بعنوان هديه شهرداري به شهروندان تعلق مي گيرد.
معاون اداري ومالي شهرداري قزوين  ادامه داد: اين هديه براي وصول كليه چكها اعم از برگشتي (بشرطي كه تاريخ برگشت چك قبل از تاريخ ابلاغ مصوبه باشد پس از احتساب و وصول كليه حق وحقوق قانوني ازقبيل خسارت تاخير وتاديه چك و...) وهمچنين چكهاي كه سررسيد آنها فرا نرسيده است، بشرطي كه مشمول استثنائات فوق الذكر نباشد وكليه بدهي مودي مودي تسويه گردد، نيز تعلق خواهد گرفت.
مجابي اضافه كرد: برابر اين مصوبه در خصوص تامين پاركينگ مطب پزشكان،دفاتر مهندسي،وكالت رسمي وازدواج وطلاق در صورت مراجعه موديان به شهرداري به منظور پرداخت هزينه كسري پاركينگ مشمول تخفيف 25درصدي بعنوان هديه خوش حسابي شهرداري خواهند شد.
وي اعلام كرد: هديه مذكور از تاريخ ابلاغ مصوبه مذكور به شهرداري تا پايان شهريور ماه سال 90 قابل اجرا مي باشد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط