چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۱/۲۴

هنرور، مشاور عمراني شهردار قزوين:

بعضي از دستگاه هاي حفار به تعهدات خود عمل نمي كنند

دستگاه هاي خدمات رسان بايد قبل از عمليات حفاري اضطراري ضمن اعلام فوري به شهرداري، محل حفاري را تا زير بيس آسفالت با رعايت اصول ايمني و فني ترميم كنند.

 

به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين، علي رضا هنرور، مشاور عمراني شهرداري، مدير امور حفاري هاي سطح شهر با اعلام مطلب فوق افزود: براساس دستورالعمل كميسيون عالي هماهنگي امور اجرايي شهرهاي كشور درخصوص نحوه هماهنگي و صدور مجوز حفاري ،اقدامات ترميمي يا اضطراري به عملياتي اطلاق مي شود كه قابل پيش بيني نبوده و رفع مشكل ناشي از آن درا سرع وقت توسط دستگاه هاي خدمات رسان ضروري است.
هنرور، ترکيدگي، نشت لوله هاي آب، فاضلاب و گاز، خرابي و سوختگي کابل هاي مخابرات را از مصاديق اين دستور العمل برشمرد.
وي با بيان اينكه اقدامات اضطراري يا ترميمي به تشخيص دستگاه مربوط و يا ابلاغ به دبيرخانه كميسيون و اطلاع شهرداري نيز مشمول اين ماده است، ادامه داد: به محض وقوع حادثه و قبل از شروع عمليات ، عامل حفار در خصوص هر گونه حفاري ، الزاماً بايد با ارسال نمابر وقوع حادثه را بمنظور هماهنگي ساير موسسات خدماتي نظير آب ، برق ، مخابرات ، گاز و خصوصاً راهنمائي و رانندگي، شهرداري و دبيرخانه كميسيون هماهنگي براي اقدامات بعدي اطلاع رساني كند.
مشاور عمراني شهردار در ادامه با بيان اينكه سال گذشته شهرداري قزوين در راستاي مديريت متحد شهري سعي در برقراري تعامل با دستگاه هاي خدمات رسان كرد در حالي كه دستگاه هاي حفار درخصوص حفاري اضطراري مشكلات فراواني براي شهروندان ايجاد كردند، گفت: اين ناهماهنگي ها نه تنها باعث از بين رفتن منابع مالي بيت المال و تضييع حقوق شهروندي مي شود، بلكه زير سوال رفتن مديران متعهد شهر، نارضايتي شهروندان و درنهايت بدبيني را به دنبال دارد.
مدير امور حفاري هاي سطح شهر قزوين، با اظهار اينكه حفاري هاي اضطراري بعضي از دستگاه هاي خدمات رسان مشكلاتي را براي شهر و شهروندان ايجاد كرده كه شهرداري نتوانست از آن ها چشم پوشي كند، اضافه كرد: در ششم تيرماه سال گذشته شهرداري در مكاتبه اي به تمام دستگاه هاي خدمات رسان درخواست كرد مطابق مفاد دستورالعمل مذكور عمل كنند؛ درحال كه علي رغم مكاتبه فوق و مكاتبه هاي مجدد، روند عدم هماهنگي توسط شركت آب و فاضلاب همچنان ادامه دارد.
وي با اشاره به اينكه در سال گذشته بخش اعظم حفاري هاي اضطراري مربوط به شركت آب و فاضلاب و حدود يك هزار و 500 مورد بود ،تصريح كرد: در اين موارد كه عمدتاً قبل از شروع عمليات حفاري هيچ گونه اطلاع رساني به شهرداري و هماهنگي با ساير دستگاه ها و اداره راهنمايي و رانندگي صورت نگرفت ، شركت آب و فاضلاب صرفاً به دنبال رفع نشتي لوله آب بود و هيچ چاره اي براي برنامه ريزي و تأمين تجهيزات ترميم محل حفاري با رعايت اصول ايمني و فني را نيانديشيد.
هنرور افزود: متأسفانه ماموران اين شركت پس از حضور درمحل حادثه و ترميم شكستگي و نشتي لوله ، محل حفاري را با همان مصالح خيس (گل و لاي) ، نخاله و آسفالت خردشده پركرده و با رها كردن نخاله هاي مازاد محل را ترك مي كنند كه اين اقدام نه تنها مغاير با اصول فني اين دستورالعمل است، بلكه زيرسازي نامناسب و استفاده از خاك و مصالح خيس باعث شده پس از عبورخودروها خصوصاً خودروهاي سنگين همان قسمت دوباره دچار شكستگي و تركيدگي شود.
اين مسئول با بيان اينكه شهروندان از شهرداري انتظار دارند آسفالت محل حفاري را در كوتاه ترين زمان ترميم كند؛ درحالي كه به دليل مرطوب بودن مصالح اين امكان وجود ندارد، گفت: شركت آب و فاضلاب حتي در مواردي بدون رعايت دستورالعمل و ارايه درخواست و طرح موضوع دركميسيون هماهنگي امور اجرايي شهر به بهانه حفاري هاي اضطراري (به نام اتفاقات ) اقدام به حفاري مسيرهاي طولاني به منظور اصلاح شبكه آبرساني كرده و اين بدين معناست كه آن شركت تمايلي به همراهي و تعامل در راستاي مديريت متحد شهري را ندارد.
هنرور در پايان با بيان اينكه شهرداري از تمامي دستگاه هاي خدمات رسان انتظار دارد از دستورالعمل مذكور  پيروي كرده و قبل از هرگونه اقدام با ارسال نمابر به شهرداري، دبيرخانه كميسيون هماهنگي امور اجرايي شهر، اداره راهنمايي و رانندگي و ساير دستگاه هاي خدمات رسان اطلاع رساني كنند، اظهار كرد: هم چنين بايد شركت آب و فاضلاب نيز براي ترميم محل تركيدگي و نشت لوله آب با رعايت اصول فني و ايمني تا مرحله زير بيس اقدام كند تا شهرداري بتواند براي جلب رضايت بيشتر شهروندان، جلوگيري از هر گونه حوادث ناگوار و تضييع حقوق شهروندي هرچه سريع تر براي عمليات ترميم آسفالت اقدام كند.
پايان پيام

 

 

تصاویر مرتبط