پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

وفایی راد، مدیرهماهنگی و نظارت بر سازمان های خدمات شهری خبر داد؛

دریافت گواهینامه HSEبرای تمامی کارگران سازمان های خدمات شهری در دستور کار قرار گرفت

محمد وفایی راد، مدیرهماهنگی و نظارت بر سازمان های خدمات شهری شهرداری قزوین بیان کرد : اخذ گواهی نامه HSE برای ایمنی و کاهش خطرات احتمالی تمامی کارگران سازمان های معاونت خدمات شهری در محیط کار لازم و ضروری است .

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین؛  وفایی راد  گفت: بررسی فرآیند اخذ گواهینامه فنی و حرفه ای در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست برای تمامی کارگران سازمان های معاونت خدمات شهری در جلسه کارگروه HSEمورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اهمیت موضوع آموزش ایمنی، بهداشت و محیط زیست افزود : در این جلسه مقرر شد حوزه های اجرایی در اولویت تحقق این امر قرار گرفته و در مراحل بعدی حوزه های ستادی مشمول این طرح قرار گیرند.

وفایی راد بیان کرد: اخذ گواهی نامهHSE برای ایمنی و کاهش خطرات احتمالی تمامی کارگران سازمان های معاونت خدمات شهری در محیط کار لازم و ضروری است .  

  مدیر هماهنگی و نظارت بر سازمان های خدمات شهری شهرداری قزوین اذعان کرد: در جلسه فوق تجارب سازمان های مدیریت پسماند و آتش نشانی و خدمات ایمنی در زمینه اخذ گواهینامه های فنی حرفه ای HSE مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد در جلسه آینده از نمایندگان استانداری و سازمان فنی و حرفه ای جهت حضور درجلسه دعوت به عمل آید.

پایان پیام

تصاویر مرتبط