شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين خبر داد؛

تحقق 96درصد از بودجه درآمد منطقه سه شهرداري قزوين در سال 95

کيومرث فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت: درآمد سال جاري منطقه سه شهرداري قزوين 45 ميليارد تومان بود که تاکنون 96درصد از آن محقق شده است.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ فدائي‌فر افزود: شهرداري هر ساله برنامه‌هاي خود را بر اساس بودجه تصويب شده از طرف شوراي شهر اسلامي برنامه‌ريزي مي کند و بايد در راستاي همان بودجه مصوب برنامه‌هاي خود را پيگيري و اجرايي کند.

وي اظهار کرد: يکي از رسالت‌هاي شهرداري مناطق موضوع درآمدزايي است که در همين راستا شهرداري منطقه 3 با رعايت ضوابط و مقررات و تسهيل در مراحل اداري، ارباب رجوع ها و تکريم آنها در سال 95 توانسته است 96 درصد از بودجه 45 ميليارد توماني را محقق کند.

مدير منطقه سه شهرداري قزوين بيان کرد: به طور قطعي اين بودجه تا پايان سال جاري به طور 100درصد محقق خواهد شد و همچنين بودجه سال 94 هم نيز به صورت 100درصد محقق شد.

وي تصريح کرد: با توجه به شرايط اقتصادي حاکم بر جامعه و نبود نقدينگي تحقق اين بودجه جزء با اتحاد و همدلي و پيگيري هاي مستمر کارکنان اين منطقه موثر نبوده است.

فدائي‌فر بيان کرد: همچنين مشارکت شهروندان در پرداخت به موقع عوارض باعث رشد  درآمد در مقايسه سال گذشته شده است و با قدرداني از شهروندان از آنها مي‌خواهيم با پرداخت به موقع عوارض، شهرداري را در اجراي سريع پروژه‌ها و ارائه خدمات ياري کنند.

پايان پيام 

تصاویر مرتبط