چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

از سوي شهرداري قزوين صورت گرفت؛

تقديم بودجه 516ميليارد توماني سال 96 شهرداري قزوين به شوراي شهر

لايحه بودجه پيشنهادي 516ميليارد توماني سال 96 شهرداري قزوين تقديم شوراي اسلامي شهر قزوين شد.

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري قزوين؛ مسعود نصرتي شهردار قزوين در آئين تقديم لايحه بودجه پيشنهادي به شوراي اسلامي شهر قزوين گفت: بودجه پيشنهادي 96 شهرداري قزوين نسبت به سال 95، 7درصد افزايش يافته است.

وي بيان کرد: از 516 ميليارد تومان بودجه پيشنهادي 179ميليارد تومان بودجه جاري با 12درصد افزايش و 337ميليارد تومان بودجه عمراني با 4درصد افزايش است.

شهردار قزوين افزود: بودجه شهرداري قزوين در سال 95، 482ميليارد تومان بود که 157ميليارد تومان بودجه جاري و 324ميليارد تومان بودجه عمراني بود.

وي گفت: بودجه 96شهرداري قزوين بدون سازمان‌ها 442ميليارد تومان با 5درصد افزايش است که 126ميليارد تومان بودجه جاري و 316 ميليارد تومان بودجه عمراني مي‌باشد.

نصرتي با بيان اينکه در لايحه بودجه پيشنهادي 516ميليارد توماني سال 96، 308پروژه عمراني تعريف شده است، گفت: اعتبار اختصاص يافته براي پروژه‌هاي عمراني 164 ميليارد و 900ميليون تومان است.

وي بيان کرد: در لايحه بودجه پيشنهادي 516ميليارد توماني سال 96، 31 پروژه ترافيکي با اعتبار 49ميليارد تومان تعريف شده است.

شهردار قزوين گفت: در لايحه بودجه پيشنهادي 516ميليارد توماني سال 96، 31پروژه خدمات شهري با اعتبار 37ميليارد تومان، 64 پروژه شهرسازي با اعتبار 32ميليارد تومان، 13پروژه فرهنگي با اعتبار 3ميليارد و 100ميليون تومان و 2پروژه سرمايه‌گذاري با اعتبار 5ميليارد و 200ميليون تومان تعريف شده است.

وي اضافه کرد: در لايحه بودجه پيشنهادي 516ميليارد توماني سال 96، 4پروژه در حوزه شهردار با اعتبار 26ميليارد و 600ميليون تومان، 6پروژه گردشگري با اعتبار 2 ميليارد و 700ميليون تومان و يک پروژه برنامه ريزي و توسعه با اعتبار 300ميليون تومان، 10پروژه فناوري با اعتبار 4ميليارد و 400ميليون تومان و 2پروژه براي باغستان با اعتبار 2 ميليارد و 400ميليون تومان تعريف شده است.

شهردار قزوين به تفکيک بودجه مناطق اشاره کرد و گفت: بودجه 96 منطقه يک شهرداري قزوين 22 ميليارد و 800ميليون تومان، منطقه دو شهرداري قزوين 15 ميليارد و 700ميليون تومان و منطقه سه شهرداري قزوين 15 ميليارد تومان مي‌باشد.

نصرتي افزود: 14 ميليارد و 900 ميليون تومان براي رديف بودجه برنامه‌ريزي و توسعه شهري، 2 ميليارد و 900 ميليون تومان براي رديف بودجه هدايت دفع آب‌هاي سطحي، 131 ميليارد تومان براي رديف بودجه بهبود عبور و مرور شهري، يک ميليارد تومان براي رديف بودجه ايجاد ساير تاسيسات حفاظتي شهرها، 55 ميليارد و 548 ميليون تومان براي رديف بودجه بهبود شهري، 2 ميليارد و 623 ميليون تومان براي رديف بودجه اماکن فرهنگي، ورزشي و توريستي و 50 ميليارد و 970 ميليون تومان براي رديف بودجه ساير تاسيسات و تسهيلات شهري و 16ميليارد اختصاص پيدا کرده است.

پايان پيام

 

  

تصاویر مرتبط